พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
  พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
องค์กรตรวจเงินแผ่นดิน
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง
  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
  ผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
การแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
  นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
  ยุคสมัยของการตรวจเงินแผ่นดิน

เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
 
ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานกรรมตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
untitled
untitled
untitled
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนและบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน (USO NET) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
[21-10-2015] 
รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
[21-10-2015] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
[21-10-2015] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ตามหลักธรรมาภิบาล งวดปีงบประมาณ 2557
[21-10-2015] 
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
[21-10-2015] 
รายงานการตรวจสอบดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
[03-08-2015] 
รายงานการตรวจสอบการบริหารจัดการงานไฟฟ้าถนนของเทศบาลนครเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2554 - 2555
[03-08-2015] 
รายงานตรวจสอบการดำเนินงาน กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และ จังหวัดมุกดาหาร ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดมุกดาหาร
[03-08-2015] 
รายงานการตรวจสอบดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2556
[05-06-2015] 
รางานการตรวจสอบดำเนินงาน โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์อำเภอเมืองนครราชสีมา ของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2555 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
[05-06-2015] 
 
 
เข้าใช้ระบบงานภายในของ สตง.
รับสมัครลูกจ้างสวัสดิการ
คลิกเพื่อเข้าสู่ Web Site Aseansai
You are visitor no.
5270986
Copyright 1998 OAG Last modified: 17 November 2008
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-8000 E-mail: webmaster@oag.go.th
Web statistic by TrueHits